About

El World Paper Gallery, es va crear a Barcelona el 2014, és una macro exposició col·lectiva de galeries d’art centrada en el paper com a suport i mitjà de la seva definitiva realització plàstica que es celebra anualment, i té una duració d’un mes. El seu objectiu és fomentar la visita a espais artístics, aconseguir nous públics i potenciar l’adquisició d’obres d’art.

Per aquest motiu, es sorteja un premi de 500€ per la compra d’una obra d’art.

Les diferents exposicions no només tenen com a denominador comú el paper del suport, exposant obres com: dibuixos, fotografies, aquarel·les, gravats, etc; sino també reivindiquen la importància del paper dels professionals que es dediquen a les arts visuals. A més, defensen i lluiten per oferir projectes artístics i curatorials per a la societat obrint els seus espais de forma gratuita i per a tots els públics. Així doncs, gràcies a aquesta col·lectiva exposició, que aglutina una gran oferta cultural amb un ampli ventall de la història de l’art que va des del segle XVI fins els nostres dies, s’ofereix una experiència al visitant que permet conèixer l’obra de desenes d’artistes mitjançant centenars d’obres d’art en diferents espais distribuits en una gran ciutat mostrant el ‘passaport de l’art’.

About

El World Paper Gallery, que se creó en Barcelona en 2014, es una macro exposición colectiva de galerías de arte centrada en el papel como soporte y medio de su definitiva realización plástica que se celebra anualmente, y tiene una duración de un mes. Su objectivo es fomentar la visita a espacios artísticos, conseguir nuevos públicos y potenciar la adquisición de obras de arte.

Por este motivo, se sortea un premio de 500€ por la compra de una obra de arte.

Las diversas exposiciones no sólo tienen como denominador común el papel como soporte, exponiendo obras como: dibujos, fotografías, acuarelas, grabados, etc; sino también reivindican la importancia del papel de los profesionales que se dedican a las artes visuales. Además, defienden y luchan para ofrecer proyectos artísticos y curatoriales para la sociedad abriendo sus espacios de forma gratuita y para todos los públicos. Asimismo, gracias a esta colectiva exposición, que abarca una gran oferta cultural con un amplio abanico de la historia del arte que va desde el siglo XVI hasta nuestro días, se ofrece una experiencia al visitante que permite conocer la obra de decenas de artistas mediante cientos de obras de arte en diferentes espacios distribuidos en una gran ciudad cultural mostrando el “pasaporte del arte”.

About

The World Paper Gallery, which was created in Barcelona in 2014, is a macro collective exhibition of art galleries centered on paper as a medium and support for its definitive plastic production that takes place annually, and lasts for one month. Its objective is to encourage visits to artistic spaces, attract new audiences and promote the acquisition of works of art. For this reason, a € 500 prize is awarded for the purchase of a work of art.

The different exhibitions do not only have as a common denominator the role as support, exposing works such as: drawings, photographs, watercolors, engravings, etc; but also vindicate the importance of the role of professionals who are dedicated to the visual arts. In addition, they defend and fight to offer artistic and curatorial projects for society, opening their spaces free of charge and for all publics. Likewise, thanks to this collective exhibition, which encompasses a wide cultural offer with a wide range of art history that goes from the 16th century to our days, an experience is offered to the visitor that allows us to know the work of dozens of artists through hundreds of works of art in different spaces distributed in a large cultural city showing the "art passport".

Captura de pantalla 2019-03-25 a les 21.58.18.png

EL ‘PASSAPORT DE L’ART’

Una ruta artística i cultural que et proporciona accés a 9 Museus de la ciutat i a 13 galeries d’art del 9 de maig al 7 de juny i un cop finalitzada la ruta pots entrar en el sorteig d’un premi.

 

EL ‘PASAPORTE DEL ARTE’

Una ruta artística y cultural que te proporciona acceso a 9 Museos de la ciudad y a 13 galerías de arte del 9 de mayo al 7 de junio y una vez finalizada la ruta puedes entrar en el sorteo de un premio.

THE ‘ART PASSPORT’

An artistic and cultural route through different art galleries that gives you access to 9 Museums of the city and once the route is finished you can enter the raffle of a monetary prize.